MEDIX
Anoreksija - komorbiditet i diferencijalna dijagnoza
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik
prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc
Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče

Poremećaji hranjenja poznati su prema opisima pojedinih slučajeva još u staroj Grčkoj, no u klasifikacije su uvršteni tek u novije vrijeme. U Hrvatskoj su u službenoj uporabi klasifikacije SZO-a. U sadašnjoj desetoj, za razliku od devete revizije, značajna je novina prestrukturiranje i detaljniji opis bihevioralnih sindroma i mentalnih poremećaja vezanih uz psihološku disfunkciju i hormonalne promjene, kao što su poremećaji hranjenja. Na tom području evidentna je i nedovoljna educiranost liječnika, pa je i dijagnosticiranje poremećaja hranjenja često neprecizno i nedostatno.

Opširnije...
 
Poremećaj hranjenja u djece - sve veći problem današnjice
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Josip Grgurić
Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Uobičajeno je mišljenje da su teški oblici poremećaja hranjenja vezani uz adolescentnu fazu razvoja djeteta. Međutim, poremećaji hranjenja se javljaju i u ranom djetinjstvu u obliku infantilne anoreksije. Problem poremećaja hranjenja pod utjecajem je kulturološkog i socijalnog čimbenika, te je slijedom takvog pristupa moguće pokrenuti i odgovarajuće preventivne programe. U cilju pokretanja preventivnih programa organiziran je u Skradu 2002. godine 4. simpozij preventivne pedijatrije na temu “Poremećaji hranjenja u dječjoj dobi”. Dio izlaganja na Simpoziju sadrži i ovo izdanje. 

Opširnije...
 
Razvojna dimenzija anoreksije i bulimije nervoze
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Zvonko Jurčić
Odjel za gastroenterologiju, Klinika za pedijatriju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, Zagreb

Anoreksija nervoza prvenstveno je bolest razdoblja adolescencije, ali djetinjstvo samo po sebi ne isključuje mogućnost razvoja poremećaja u jedenju. Bolest je tipično vezana za ženski spol, s prevalencijom od 0,5%, ali je nije rijetkost sresti u dječaka, posebno u mlađim dobnim skupinama. Dijagnostiku i pristup u liječenju treba promišljati razvojno, svakako po smjernicama koje se razlikuju od onih preporučenih za odrasle. U aktivnoj fazi bolesti pothranjenost i pridružene komplikacije glavni su klinički znak. Glavnina njih je reverzibilna, osim osteopenije, zaostatka u rastu u visinu, te odgode i zaustavljanja spolnog razvoja, ako se bolest javi prije ili u vrijeme puberteta. Liječenje je dugotrajno, timski organizirano, bipolarno: tjelesno i mentalno, a treba biti prilagođeno posebnim razvojnim potrebama pojedinog pacijenta.
 

Opširnije...
 
Endokrinološki poremećaji u anoreksiji
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

mr. sc. Darko Kaštelan, prof. dr. sc. Mirko Koršić
Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutrašnje bolesti, KBC, Zagreb

Anoreksija nervoza psihosomatska je bolest koju karakteriziraju gubitak tjelesne mase (više od 15% očekivane za visinu i dob), poremećaj doživljaja vlastitog tijela, strah od debljanja, negiranje bolesti od strane bolesnika, te brojni endokrinološki poremećaji. Promjene u pojedinim hormonskim sustavima u bolesnika s anoreksijom nisu uzrok, već rezultat bolesti i u potpunosti se ispravljaju normalizacijom tjelesne težine.

Opširnije...
 
Obiteljska terapija anoreksije nervoze
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
Poliklinika za neurologiju i psihijatriju, Zagreb

Poremećaji hranjenja predstavljaju ozbiljan biološki i psihološki problem i ukazuju na rane poremećaje u odnosima, posebice u odnosu majka-dijete. Obitelj kao središnje mjesto u kojem se odvijaju brojne interakcije i procesi važna je za kasniji razvoj i izravno je uključena u dinamiku nastanka i tijeka bolesti. Obiteljska terapija zbog toga predstavlja nedjeljivi dio terapijskog procesa anoreksije nervoze. Kao jedinicu proučavanja i tretmana obiteljska terapija uzima cijelu obitelj. Ona je, za razliku od većine drugih terapijskih pravaca usmjerenih na pojedinca, zainteresirana za interpersonalno. Ona pruža nosiocu simptoma/identificiranom pacijentu i njegovoj obitelji novu dimenziju u poimanju sebe i svoje bolesti. 

Opširnije...
 
Enteralna prehrana u kliničkoj praksi i primjena kod anoreksije nervoze
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

doc. dr. sc. Željko Krznarić1, Darija Vranešić, dipl. ing.2
1Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, KBC, Zagreb
2Vitaminoteka d.o.o., Zagreb

Klinička prehrana obuhvaća sve oblike prehrane bolesnika, tj. uobičajenu peroralnu prehranu, dijetne modifikacije i pripravke te enteralnu i parenteralnu prehranu. U užem smislu klinička prehrana obuhvaća enteralnu i parenteralnu prehranu. Enteralna prehrana predmnijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih otopina, primarno uz korištenje hranidbenih sondi, u želudac, dvanaesnik ili jejunum. Smjernice za terapiju anoreksije uključuju multidisciplinarni pristup bolesti s naglaskom na dijetoterapiji, psihoterapiji i psihotropnim intervencijama. U kliničkoj praksi, bolesnici se uglavnom hrane konvencionalnim načinom - oralno. Ovisno o funkcionalnom statusu bolesnika i preferencijama, kod anoreksije se može primijeniti enteralna formula kao oralni suplement ili putem sonde (prekonoćno hranjenje nazogastričnom sondom).

Opširnije...
 
Bolničko liječenje anoreksije i bulimije
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik
prim. mr. sc. Mirta Mahnik-Miloš
Psihijatrijska klinika KBC-a Rebro, Zagreb

 

Programi bolničkog liječenja anoreksije i bulimije spoj su više elemenata, a uključuju oporavak prehrane, medicinski oporavak, psihoterapijski tretman, obiteljski tretman i psihosocijalni oporavak. Točan spoj ovih različitih modela liječenja bit će različit, ovisno o dobi bolesnika i njegovoj ili njezinoj individualnoj situaciji. Muškarci su obično tretirani zajedno sa ženama i ne postoje specifične razlike u liječenju muškaraca i žena.

Opširnije...
 
Uloga udruge za pomoć oboljelima od anoreksije nervoze i bulimije nervoze “Libella”- Rijeka
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Mladen Peršić, mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, prof. psih., mr. sc. Rajna Knez,
Zrinka Korotaj, prof. psih., Radenka Munjas, prof. psih.

Klinika za dječje bolesti “Kantrida”, Klinički bolnički centar Rijeka

S ciljem što adekvatnije potpore i liječenja oboljelih od poremećaja hranjenja u Rijeci je u siječnju 2001. godine osnovana Udruga za pomoć oboljelima od anoreksije nervoze i bulimije nervoze “Libella”. Uloga Udruge je promicanje adekvatnijeg stava prema stvarnom karakteru bolesti, kako medicinske struke, tako i sveukupne javnosti, organiziranje preventivnih mjera glede ovih bolesti te, kao krajnji cilj, senzibilizacija javnosti za nužnost osnivanja specijalizirane ustanove za liječenje ovih poremećaja.

Opširnije...
 
Prevencija poremećaja u hranjenju u ranoj adolescenciji
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

doc. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, doc. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Poremećaji u hranjenju obično nastaju u ranoj adolescenciji, dakle u školskoj dobi, te je od velikog značenja kreiranje efikasnih interventnih programa namijenjenih školskoj primjeni. Cilj ovoga istraživanja bio je provjera efikasnosti programa primarne prevencije poremećaja u hranjenju. Namjera programa bila je redukcija zabrinutosti za izgled i težinu tijela te učestalosti provođenja dijete. Rezultati su pokazali značajno povećanje znanja u vezi zdravih navika hranjenja i simptoma poremećaja u hranjenju kod eksperimentalne skupine. Uočeno je i smanjenje učestalosti provođenja dijete, kao i tendencija ublažavanja negativnih stavova i navika hranjenja

Opširnije...
 
Normalni adolescentni razvoj
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Vlasta Rudan
Klinika za psihološku medicinu, Klinički bolnički centar Zagreb

Adolescencija se često opisuje kao razvojno razdoblje “bure i oluje” koje vodi do nepovratnog prijelaza iz djetinjstva u odraslost. Normalni prolaz kroz adolescenciju uključuje izvjesnu mjeru poremećaja, kako osjećaja i stavova unutar samoga sebe, tako i u odnosu prema drugima. Mladi ljudi stječu novi doživljaj sebe i svojih fizičkih, mentalnih i emocionalnih sposobnosti, uključujući doživljaj vlastite individualnosti i osobne vrijednosti. Proces rane adolescencije u djevojaka počinje oko dvije godine ranije nego u dječaka. Djevojčice se moraju prilagoditi realitetu da postaju veće i zrelije u ranijoj dobi. Ovakvo stanje zna za njih predstavljati velik, a za neke i prevelik pritisak, koji može voditi psihopatološkim razrješenjima

Opširnije...
 
Psihoterapija poremećaja jedenja
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Vesna Vidović
Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb

Smatra se da se u osnovi anoreksije nalazi nedostatak u razvoju autonomije. Roditelji zbog svoje anksioznosti djeluju nametljivo i pretjerano kontroliraju dijete čineći ga ovisnim, utječu na razvoj “lažnog sebstva”, a zbog ranjivosti djeteta i nesposobnosti da izrazi emocije, što postaje vidljivo u adolescenciji, te zbog zbrke u prepoznavanju signala iz tijela nastaje poremećaj jedenja. U nastanku bulimije važno je naglasiti da emocionalne teškoće u ranoj interakciji majka-dijete pridonose razvoju izjednačavanja hrane s ljubavi. Psihodinamska psihoterapija najvjerojatnije je najčešće korištena metoda ambulantnog liječenja anoreksije i bulimije nervoze. Riječ je o terapijskoj tehnici utemeljenoj na transferu kojom se pokušava doprijeti do uzroka tegoba i unijeti promjene u ličnost i cjelokupno funkcioniranje osobe.

Opširnije...
 
Utjecaj dojenja na pojavu poremećaja hranjenja u dječjoj dobi
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

dr. sc. Zora Zakanj, prof. dr. sc. Josip Grgurić
Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb

Posljednjih godina veliki broj stručnih i znanstvenih prikaza upućuje na mnogostruke dobrobiti prirodne prehrane za zdravlje djeteta i majke. Spominju se kratkoročni i dugoročni povoljni učinci i na majku i na dijete, koji su osobito važni u brojnim preventibilnim stanjima, pa je i u vezi s tim činjenicama potrebno naglašavati važnost dojenja. U prikazivanju dobrobiti dojenja, uz pozitivne učinke na fizičko zdravlje djeteta, posebno se govori o pozitivnim psihološkim učincima na mentalno zdravlje. Razumijevanje odnosa i interakcije roditelja i djeteta u procesu hranjenja jedan je od važnih zadataka zdravstvenih djelatnika, kojem bi trebalo pridavati više pozornosti u suvremenom pristupu poremećajima hranjenja

Opširnije...
 
Sadašnje stanje i budućnost liječenja i prevencije poremećaja jedenja u Hrvatskoj
MEDIX - Specijalizirani medicinski dvomjesečnik

prof. dr. sc. Vesna Vidović
Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb

Iz prikaza sadašnjeg stanja psihijatrijskog liječenja anoreksije nervoze i bulimije u svijetu i uvida u načine liječenja pacijentica u Hrvatskoj vidljivo je da, iako se bitno ne zaostaje za tijekovima terapije, postoje značajni problemi s kojima bi se trebalo suočiti i odlučiti na neke promjene u dosadašnjoj praksi. Unatoč činjenici da medicina nije još našla pravi odgovor na pitanja etiologije i učinkovitog liječenja poremećaja jedenja, nema pravog opravdanja zašto danas u Hrvatskoj ne postoji bolje organizirano zbrinjavanje oboljelih. Iako nedostaju precizni epidemiološki podaci, svakodnevni priliv novih pacijentica ukazuje na potrebu za otvaranjem specijaliziranih odjela za liječenje poremećaja jedenja pri kliničkim bolnicama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, koji bi trebali biti prilagođeni specifičnim zahtjevima liječenja, opremljeni sadržajima koji su prijeko potrebni i posebno educiranim kadrovima.

Opširnije...
 

 Nada

Udruga "Nada"
Ksaver 200
10000 Zagreb

Gsm: 099 848 51 67

E-Mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript